ม.ค. 31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย”

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2560 โดยมีท่าน รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.อิฐอารัญ ปิติมล จาก มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม IT Service Center ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ม.ค. 25

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีด้วยใบประกาศนียบัตรวิชาชีพมาตรฐานระดับสากล IC3

   อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีด้วยใบประกาศนียบัตรวิชาชีพมาตรฐานระดับสากล (IC3 Digital Literacy Certification) เพื่อช่วยผลักดัน เเละส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา มีบุคลากรที่มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเป็นมาตรฐานในระดับสากล Read the rest of this entry »

ม.ค. 17

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ IC3 Digital Literacy Certification

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  IC3 Digital Literacy Certification

Older posts «