ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

         งานอาชีพสร้างบริการ สหวิทยการสร้างด้วยเทคโนโลยี

ปณิธาน (Determination)

          พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)

         มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตเข้าสู่สังคมประกอบการ

พันธกิจ (Mission)

 1. ให้บริการและพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาแบบสหวิทยาการ
 2. พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ  มหาวิทยาลัย
 3. พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 4. บริหารจัดการความปลอดภัยให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

 1. e-Learning การสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. e-Managent การเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และการให้บริการทางการศึกษา
 3. e-Manpower การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
 4. e-Service การเพิ่มมูลค่าของการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทาง Thailand 0 แล Digital University

ค่านิยมหลัก (Core Values)

 1. เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. มีความเชี่ยวชาญในงานตามสายวิชาชีพ
 3. มีจิตใจให้บริการ
 4. แบ่งปันความรู้
 5. สร้างผลงานแบ่งปันความสำเร็จ (Creating & Share Value)

กลยุทธ์ (Strategy)

 1. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
 2. พัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐาน (ICT-Based Learning :MOOC)
 3. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐาน (ICT-Based Knowledge)
 4. พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ (e-Resources)
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (MIS)
 6. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
 7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-Management Infrastructure)
 8. พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Architecture)
 9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐาน (ICT Based Management)
 10. พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 11. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Manpower)
 12. พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Professional Certification)
 13. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
 14. พัฒนาระบบการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
 15. พัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ตามแนวทาง Thailand 4.0

 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

 1. มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา
 2. มีจิตสาธารณะ
 3. มีความสามัคคี รักองค์กร
 4. มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน

จุดมุ่งหมายหลัก (Core Purpose)

           การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

เป้าหมายสูงสุด  (Visionary Goal)

          เป็นองค์ประกอบหลักในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย สามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการ

การสะท้อนเจตนารมณ์

         การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT) สนับสนุนให้เกิดบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่สังคมการประกอบการ

ที่บูรณาการศิลปวิทยา 

       เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่สังคมการประกอบการ

เอกลักษณ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

         เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อัตลักษณ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีจิตใจในการให้บริการ