ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

          ศูนย์รวมความรู้ มุ่งสู่การให้บริการ บนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อพัฒนางานบริการด้านสารสนเทศ ที่ทันสมัย  และสะดวกรวดเร็ว ด้วยจิตสำนึกที่ดี

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน และสนับสนุนด้านข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ได้เข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยภควันตภาพ (Ubiquitous University)” ภายในปี พ.ศ. 2561

พันธกิจ (Mission)

1.เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจำกัดเรื่องวิธีการ เวลา และสถานที่

2.เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

3.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

4.พัฒนาหน่วยงานให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้

ค่านิยมหลัก (Core Values)

  1. ค่านิยมในการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองและสำนักฯ
  2. ค่านิยมในการแต่งกายที่เน้นความสะอาดมีระเบียบสุภาพเรียบร้อย
  3. ค่านิยมในการบริการด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์และการบริการที่เต็มใจ
  4. ค่านิยมในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการบริการที่ทันสมัย

 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

  1. วัฒนธรรมในการให้บริการอย่างสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน
  2. วัฒนธรรมในการให้บริการอย่างมีระบบด้วยจิตสาธารณะโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  3. วัฒนธรรมในเรื่องการแต่งกายที่เป็นระเบียบและเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
  4. วัฒนธรรมในเรื่องการตรงต่อเวลา
  5. วัฒนธรรมการทำงานอย่างมีระบบและการทำงานเป็นทีม

จุดมุ่งหมายหลัก (Core Purpose)

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและทันสมัย

เป้าหมายสูงสุด  (Visionary Goal)

เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ

การสะท้อนเจตนารมณ์

การเป็นผู้นำในการใช้ ICT สู่การปฏิบัติภาระกิจของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการคิด พัฒนา แล้วนำไปขยายผลให้กับบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ที่บูรณาการศิลปวิทยา 

–          การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ เช่น ให้บริการยืม-คืน ทั้ง 4 พื้นที่ ผ่านระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

–          เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความรู้ในองค์กรด้วย Network Academy, Web Academy และ Graphic design Academy

–          นำศาสตร์ของการออกแบบทางศิลปะมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเครือข่าย และการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ

เอกลักษณ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การให้บริการและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว

อัตลักษณ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีสถานที่และระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ