คู่มือบริการสารสนเทศ

1.คู่มือระบบยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

2. คู่มือการตั้งค่าสำหรับการใช้งาน VPN 

3. คู่มือการตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้งาน eduroam

4. คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

5.ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Scholar Profile

6.คู่มือการเชื่อมต่อ Google classroom กับ Google Meet

7.คู่มือการใช้ Zoom โปรแกรมประชุมออนไลน์