หน่วยงานภายใน

กอง

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองคลัง

กองบริหารงานบุคคล

กองพัฒนานักศึกษา

กองกิจการพิเศษ

กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์

กองสหกิจศึกษา

 

ศูนย์

ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

 

สถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

สถบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม

สำนัก

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานประกันคุณภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานนิติการ

สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

สำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล

 

หน่วยงานอื่นๆ

สภาวิชาการ

สมาคมศิษย์เก่า

ชมรมศิษย์เก่าราชมงคล