แนะนำสำนักฯ

st_arit5

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resources and Information Technology ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชาและเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ ทันสมัย เพื่อให้บริการสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจทั่วไป ในปี 2548 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำการพัฒนาระบบบริการโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) เพื่อประสิทธิภาพของงานบริการด้านเทคนิคการสืบค้น เข้าสู่ระบบ Intranet และ Internet พร้อมทั้งดำเนินการงานโครงการเครือข่ายงานสารนิเทศ งานผลิตและพัฒนามัลติมีเดีย และงานพัฒนาห้องสมุดเสมือน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการและก้าวไปให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากส่วนงาน 2 ส่วน คือ ส่วนงานสารสนเทศและศูนย์วิทยบริการ ในปี พ.ศ.2548 ตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้เพื่อให้มีการรวมงานบริการที่ทำหน้าที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน นำมาสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ศาลายา พื้นที่เพาะช่าง พื้นที่วังไกลกังวล และพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่งานบริการในรูปแบบดิจิตติล โดยใช้ ICT ที่ทันสมัยภายในปี 2561 สนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพ

พันธกิจ : 
1.พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย

2.พัฒนางานบริการในรูปแบบดิจิตอลโดยใช้ ICT ที่ทันสมัย

3.นับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย