ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  วรินทักษะ

  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : watcharin.w@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2222

**************************************************************************************

อาจารย์พรประสิทธิ์  บุญทอง

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : pornprasit@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2225

**************************************************************************************

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สุนทรวัฒน์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

 E-mail : tanakron.s@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2229

**************************************************************************************

อาจารย์ปวริศร์  มาเกิด

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : pawaris.mak@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2225

**************************************************************************************