ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

                E-mail : watcharin.w@rmutr.ac.th 

                  เบอร์โทรศัพท์ภายใน :  2225

**************************************************************************************