Category: อบรม/สัมนา

โครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

           สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโ …

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SEO”

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทค …

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย”

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบ …

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอทีด้วยใบประกาศนียบัตรวิชาชีพมาตรฐานระดับสากล IC3

   อาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครง …

Continue reading

Continue reading