ขอเชิญทดลองใช้ ebook สำนักพิมพ์ Mc Graw –Hill

iG-Library_main_logo

       Mc Graw –Hill บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ให้บริการฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete, ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library (IEL), ProQuest Dissertation & Theses Full Text, SpringerLink-Journal และ Web of Science แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดการทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook)ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw –Hill  100 ชื่อเรื่อง เพื่อใช้ในการสอนและในการศึกษาค้นคว้า สามารถใช้งานได้ที่ http://portal.igpublish.com/iglibrary/                       เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  –  15 มิถุนายน 2557

ทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)

logo_Discovery        Publishing ทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้งานระบบสืบค้น ฐานข้อมูล EDS ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล  ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับ  รวมถึง EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางสืบค้นเดียว (Single Search) ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างมาก  ทดลองใช้ Ebsco Discovery Service  คลิก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ Network”

ARIT_NETWORK7

             โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ Network” มีกำหนดระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2557 ณ ห้อง RMUTR IT Academy ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯครั้งนี้จำนวน 22 ท่าน เป็นบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยและได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากบริษัท วูโคร่ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » Read more

โครงการอบรมสำหรับการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

arit_asean5

          โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านการให้บริการและการใช้อุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน จัดโดย สำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 » Read more

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับชมรมพุทธศาสนา จัดโดรงการตักบาตรประจำเดือน เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในวันพฤหัสบดีที่      6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โถงชั้นล่าง อาคารสำนักวิทยบริการฯ ระหว่างเวลา 8.30-9.30 น. จึงขอเชิญบุคลากรที่สนใจร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามวันและเวลาดังกล่าว

โครงการให้บริการ Web Hosting อัตโนมัติ

DSC_0808         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการให้บริการ Web Hosting อัตโนมัติสำหรับองค์กร ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง RMUTR  IT ACADEMY ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาสังคมทางด้าน ICT และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย » Read more

1 13 14 15 16 17