กลุ่มงานเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาวฐิติมา  ศรีพาเพชร

ตำเเหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-Mail : thitima.s@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2231

—————————————————————–

นางสาวเกศนี  อินทองคำ

ตำเเหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-Mail : katesnee.int@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2231

—————————————————————–

 

นายกิตติศักดิ์ โพธิ์ศรี

ตำเเหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

E-Mail :  kittisak.pos@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2231

—————————————————————–

นางสาวจิราภรณ์ จันทนา

ตำเเหน่ง : บรรณารักษ์

E-Mail :  jiraporn.kan@rmutr.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2229

—————————————————————–

 

 

 

 

 

ตำเเหน่ง : บรรณารักษ์

E-Mail : …@rmutr.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2229

—————————————————————–