ฐานข้อมูลเพื่อศึกษาและวิจัย

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) งานวิจัยออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็วผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบอกรับเป็นสมาชิกครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม บทคัดย่อและรายการบรรณานุกรม รวมถึงแหล่งบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นที่เป็น FreeDatabase

EBSCO

EBSCO Discovery Service (EDS) คือ การสืบค้นหน้าจอเดียวที่รวมทุกฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สกอ. บอกรับ ไม่ว่าจะเป็น ScienceDirect, ISI Web of Science, ProQuest Dissertation รวมทั้ง EBSCO eBooks (NetLibrary) สามารถสืบค้นทุกฐานข้อมูลได้จากที่บ้าน โดยใช้

UserID : rmutr

Password : aritrmutr

URL: http://search.ebscohost.com/

 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

db6   ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ            >>คู่มือการใช้งาน<<
acslogo เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์  The American Chemical Society  ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง   มีวารสารให้บริการจำนวน   38  รายชื่อ   ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี  1996 – ปัจจุบัน   ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม  สาระสังเขป  และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ  HTML  และ PD F >>คู่มือการใช้งาน<<
acm1  เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  จดหมายข่าว  และเอกสารในการประชุมวิชาการ    ที่จัดทำโดย    ACM (Association for Computing Machinery)   ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ   เช่น  รายการบรรณานุกรม   สาระสังเขป  article reviews  และบทความฉบับเต็ม  ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี  1985 – ปัจจุบัน       >>คู่มือการใช้งาน<<
 db11  เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ  ทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และทางการแพทย์  รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  อาทิเช่น  Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics,  Mathematics and Statistics,  Chemistry and Materials Science,  Medicine,  Chinese Library of Science, Russian Library of Science,  Humanities, Social Science and Law,  Physics and Astronomy,  Earth and Environmental Sciences, Engineering  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ  วารสาร  เป็นต้น >>คู่มือการใช้งาน<<
db17 เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง  (Citation Database)  ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วยบทคัดย่อ  รายการอ้างอิง (Cited Reference)  และรายการอ้างถึง (Citing Article)   ซึ่งครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์   เช่น   เคมี  ฟิสิกส์  วิศวกรรม  เป็นต้น   สาขาสังคมศาสตร์  เช่น  จิตวิทยา  บริหารธุรกิจ  เป็นต้น  และสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์  เช่น  เอเชียศึกษา  ศาสนา  ปรัญชา  ศิลปะ  ดนตรี  เป็นต้น  จากวารสารมากกว่า  10,000  ชื่อ  ให้บริการตั้งแต่ปี  2001 – ปัจจุบัน  >>คู่มือการใช้งาน<<
 IEEE  เป็นฐานข้อมูลทีรวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านรายการ จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน การเข้าใช้งาน สามารถเข้าสืบค้นและเรียกเอกสารฉบับเต็มพร้อมกันครั้งละ 5 คน >>คู่มือการใช้งาน<<
cmmc_lrg  เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ดรรชนีวารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การสื่อสาร สื่อมวลชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีบางรายการที่สามารถดูเนื้อหาเต็มได้ มีธิซอรัสช่วยค้น สามารถสืบค้นรายการอ้างอิงของบทความในวารสารวิชาการ ชีวประวัติของผู้เขียนเด่นๆ พร้อมผลงานได้อีกด้วย                        >>คู่มือการใช้งาน<<