ขอแนะนำโครงการพัฒนารายวิชาบริการวิชาการ (OpenCourseWare)

OCW

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแนะนำโครงการพัฒนารายวิชาบริการวิชาการ (OpenCourseWare) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ OpenCourse เป็นการรวบรวมเอกสารประกอบรายวิชาต่างๆ เพื่ออาจารย์ นักเรียน และนักศึกษานอกระบบทั่วโลก ระบบ OCW นั้น สนับสนุนจุดมุ่งหมายของ MIT ที่ต้องการพัฒนาความรู้และการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อโลกในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของ MIT ที่ต้องการสนับสนุนความเป็นเลิศ กาพัฒนา และความเป็นผู้นำ

               “OpenCourseWare เป็นเว็บไซท์ที่ช่วยให้เป้าหมายของ MIT ที่ต้องการพัฒนาการศึกษาทั่วโลกให้เป็นไปได้ ซึ่ง MIT OCW นี่ จะช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาจากทุกๆ แห่ง สามารถได้ประโยชน์ จากกิจกรรมทางการศึกษา จากคณาจารย์ของเรา และสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มการศึกษาระดับโลก ที่จะมีการแบ่งปันความรู้ และความคิดซึ่งกัันและกันอย่างเปิดเผย และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของทุกคน”   หลักสูตร MIT เบื้องต้น จะประกอบไปด้วยวิชาชีววิทยา  เคมี  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรม  ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  สื่อดนตรีและศิลปะ  พละ   ฟิสิกส์  สังคมศาสตร์   การเขียนและวรรณกรรม

              หวังว่าเว็บไซต์ OpenCourse  คงเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษา  สำหรับใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้  ประกอบการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  ผู้ใดที่สนใจสามารถเข้าถึงได้จาก URL : http://ocw.mit.edu