มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

web

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการและเนื้อหาของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานจาก 4 พื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทางจัดทำเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายสุวรรณประทีป ณ ถลาง ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการ สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการตลอดระยะเวลาในการประชุมปรึกษาหารือ โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานทั้ง 4 พื้นที่ เข้าร่วมด้วย ณ ห้อง RMUTR IT Academy ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

734446_282888675177510_52282758_n-300x200 6662_282887425177635_792452432_n-300x198
734271_282887895177588_42156470_n-300x200 601412_282889185177459_1546861149_n-300x200
600145_282888431844201_482697154_n-300x200 599083_282889028510808_1670421798_n-300x200
580626_282888558510855_1665631107_n-300x200 531624_282888985177479_912428099_n-300x200
600145_282888431844201_482697154_n-300x200 313361_282888578510853_1598437517_n-300x200