มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

      ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนสินทร์ พื้นที่ศาลายา    

โครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

       สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นขึ้นเพื่อให้อาจารย์ บุคลากรเเละนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ เเละนำไปประกอบการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีกำหนดการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Studio Classroom 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

ศึกษาดูงานระบบไอทีสิส ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านงานโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์หรือระบบไอทีสิส ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ROV E-Sport Challenge by Rmutr ครั้งที่ 2

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดกิจกรรมROV E-Sport Challenge by Rmutr ครั้งที่ 2 โดยมีท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้