เเจ้งปรับปรุงระบบเครือข่าย

        วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. – 18.00 น.เป็นต้นไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปรับปรุงวงจรเครือข่าย Gateway ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ตพื้นฐานมีประสิทธิภาพและความเร็วเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯใช้งานไม่ได้ชั่วคราวจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

สำนักวิทยบริการฯ ปฏิบัติหน้าที่ในงานเดิน – วิ่ง ครั้งที่ 5

           วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ,รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่และร่วมวิ่ง ในงานเดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบไอทีสิส (iThesis)”

           วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบไอทีสิส (iThesis)” โดยมีท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้ใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ การจัดโครงการมีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง iT service center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ » Read more

บริษัท HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) นำเสนอการติดตั้งระบบ data center

     วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 นำโดย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร เข้าฟังบริษัท HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) นำเสนอการติดตั้งระบบ data center ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของผลิตภัณฑ์ HUAWAEI ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

» Read more

การตรวจประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

    วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ประจำปีการศึกษา 2561โดยท่าน ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา » Read more

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง บรรณารักษ์

      เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่ศาลายา
– วุฒิปริญญาตรี 

– อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>Download<<<<

การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5)

     ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นำโดยท่าน อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ และอาจารย์ ดร. วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) » Read more

1 2 3 4 5 16