ขอแนะนำโครงการพัฒนารายวิชาบริการวิชาการ (OpenCourseWare)

OCW

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแนะนำโครงการพัฒนารายวิชาบริการวิชาการ (OpenCourseWare) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ OpenCourse เป็นการรวบรวมเอกสารประกอบรายวิชาต่างๆ เพื่ออาจารย์ นักเรียน และนักศึกษานอกระบบทั่วโลก ระบบ OCW นั้น สนับสนุนจุดมุ่งหมายของ MIT ที่ต้องการพัฒนาความรู้และการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อโลกในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของ MIT ที่ต้องการสนับสนุนความเป็นเลิศ กาพัฒนา และความเป็นผู้นำ » Read more

แนะนำหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2556

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุตามรายการที่เสนอเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ห้องสมุดสำนักวิทยบริการฯ หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม่และสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ได้ทางเว็บไซต์>>>Download<<<

1 14 15 16