การประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5)

     ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 นำโดยท่าน อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ และอาจารย์ ดร. วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) » Read more

เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารประกอบการอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย”

ตั้งเเต่วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง STUDIO CLASSROOM 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์

             >>>>>Download<<<<<

โครงการฝึกอบรม “การใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) และห้องสตูดิโอคลาสรูม”

         ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรม “การใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) และห้องสตูดิโอคลาสรูม”โดยมีท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน การทำงานเป็น กลุ่มในระบบออนไลน์ และสามารถนำไปประยุกต์การใชังานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อหน่วยงานโครงการจัดขึ้นมีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์    » Read more

สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับรับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ทั้ง 5 ด้าน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยรางวัลนี้มอบแก่หน่วยงานที่มีการให้บริการ IPv6 ในระบบต่างๆดังนี้ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับรางวัลปีนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

» Read more

เอกสารประกอบการอบรม

         เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) เเละห้องสตูดิโอคลาสรูม ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562  

เอกสารประกอบการสอน คู่มือการใช้งาน
Google Classroom  Google Classroom
Google sites Google sites
  Google calendar

 

 

ประชุมหารือเพื่อติดตั้งและพัฒนาระบบบัญชี ERP

         ในเมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ ผู้อำนวยการสำนักฯ ,รองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือติดตั้งและพัฒนาระบบบัญชี ERP ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องไอยรา ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

» Read more

สำนักวิทยบริการฯ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์

          ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา » Read more

1 2 3 4 5 6 16