Category: อบรม/สัมนา

ม.ค. 28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ Network”

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็ …

Continue reading »

Continue reading »

มี.ค. 19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ Network”

             โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาคอมพิวเต …

Continue reading »

Continue reading »

ธ.ค. 21

โครงการให้บริการ Web Hosting อัตโนมัติ

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ …

Continue reading »

Continue reading »