Category: อบรม/สัมนา

ก.ค. 01

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างฐานข้อมูลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช”

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโ …

Continue reading »

Continue reading »

ธ.ค. 24

โครงการอบรม “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย”

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จั …

Continue reading »

Continue reading »

พ.ย. 10

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคนิค SEO”

      สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงกา …

Continue reading »

ก.พ. 24

การฝึกอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

       ทางสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำ …

Continue reading »