ขอแนะนำโครงการพัฒนารายวิชาบริการวิชาการ (OpenCourseWare)

OCW

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแนะนำโครงการพัฒนารายวิชาบริการวิชาการ (OpenCourseWare) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ OpenCourse เป็นการรวบรวมเอกสารประกอบรายวิชาต่างๆ เพื่ออาจารย์ นักเรียน และนักศึกษานอกระบบทั่วโลก ระบบ OCW นั้น สนับสนุนจุดมุ่งหมายของ MIT ที่ต้องการพัฒนาความรู้และการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อโลกในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของ MIT ที่ต้องการสนับสนุนความเป็นเลิศ กาพัฒนา และความเป็นผู้นำ Continue reading

แนะนำหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2556

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุตามรายการที่เสนอเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ห้องสมุดสำนักวิทยบริการฯ หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม่และสื่อโสตทัศนวัสดุใหม่ได้ทางเว็บไซต์>>>Download<<<