ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ

ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์

  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                E-mail : jensak.eak@rmutr.ac.th

                  เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2222

*************************************************************************************

อาจารย์บัณฑิต  สอนมาก

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร

                E-mail : bandit.sor@rmutr.ac.th

                  เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2224 

**************************************************************************************

ดร.วัชรินทร์  วรินทักษะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

               E-mail : watcharin.w@rmutr.ac.th

                  เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2225

**************************************************************************************

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ์ชัย  บุญปิยทัศน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ

                E-mail : sitchai.boo@rmutr.ac.th

                   เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2223

**************************************************************************************