XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ

jensak

 ผศ.ดร.เจนศักดิ์  เอกบูรณะวัฒน์

  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                E-mail : jensak.eak@rmutr.ac.th

                     เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2222

**************************************************************************************

bundit

อาจารย์บัณฑิต  สอนมาก

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากร

                E-mail : bandit.sor@rmutr.ac.th

                      เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2224 

**************************************************************************************

AJ.num

อาจารย์วัชรินทร์  วรินทักษะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

               E-mail : watcharin.w@rmutr.ac.th

                     เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2225

**************************************************************************************

sitchai

ผศ.สิทธิ์ชัย  บุญปิยทัศน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ

                E-mail : sitchai.boo@rmutr.ac.th

                      เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2223

**************************************************************************************