โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย”

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2560 โดยมีท่าน รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.อิฐอารัญ ปิติมล จาก มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม IT Service Center ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.