header image
 

ข่าวประชาสัมพันธ์  

Edoc BPC 7       ทางสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักงานกองกลาง ได้จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเจ้าหน้าที่พื้นที่เพาะช่าง เเละเจ้าหน้าที่พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่ปฎิบัติงานสารบรรณ โดยมีวิทยากรจากบริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ได้ให้ความรู้เเละวิธีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องสมุดชั้น 5 อาคาร 100 ปี

 

congratulation ceo

ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์  2558  ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.รัตนโกสินทร์

network traning 4          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบเครือข่าย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ Network”ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง RMUTR IT Academy ฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (continue reading…)

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi โดยจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์นักศึกษาและนักวิจัย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลิตสื่อวีดิโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป ภาพนิ่ง และแทร็กเสียง มากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา

ทดลองใช้ได้ที่ https://api.binumi.com/api/org_explore

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 เมษายน 2558

Rmutr_Ban_Train2

(continue reading…)