header image
 

ข่าวประชาสัมพันธ์  

network traning 4          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบเครือข่าย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ Network”ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง RMUTR IT Academy ฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (continue reading…)

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi โดยจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์นักศึกษาและนักวิจัย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลิตสื่อวีดิโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป ภาพนิ่ง และแทร็กเสียง มากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา

ทดลองใช้ได้ที่ https://api.binumi.com/api/org_explore

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 เมษายน 2558

Rmutr_Ban_Train2

(continue reading…)

tdc

sa         ในการจัดทำแผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน  สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผลการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556  ระดับคะเเนน 3.99 อยู่ในระดับคุณภาพดี