header image
 

ข่าวประชาสัมพันธ์  

open arit1

VectorChristmasBannerswithSnowflakes2

(continue reading…)

ceo 1

ทางสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักงานกองกลาง ได้จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริหารระดับสูง โดยมีวิทยากรจากบริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ได้ให้ความรู้เเละวิธีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20,23,24 มีนาคม 2558

binumi            ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi โดยจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์นักศึกษาและนักวิจัย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลิตสื่อวีดิโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป ภาพนิ่ง และแทร็กเสียง มากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา

ทดลองใช้ได้ที่ https://api.binumi.com/api/org_explore                                ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 กรกฎาคม 2558

kp